Phiếu khảo sát sức khỏe

Thông tin sức khỏe Học sinh

1. Tiêu chí 1* (TC1): Tình trạng sức khỏe hôm nay: *

2. Tiêu chí 2 (TC2): Ngày tiêm vắc xin mũi 1 (nếu có)?

3. Tiêu chí 3 (TC3): Ngày tiêm vắc xin mũi 2 (nếu có)?

4. Tiêu chí 4 (TC4): Ngày hết bệnh (nếu đã từng nhiễm)?


Thông tin xét nghiệm

5. Tiêu chí 5 (TC5): Ngày xét nghiệm?

6. Tiêu chí 6 (TC6): Kết quả xét nghiệm?


Thông tin sức khỏe gia đình

7. Tiêu chí7 (TC7): Tổng số người khỏe mạnh an toàn

8. Tiêu chí 8 (TC8): Tổng số người đã tiêm mũi 1

9. Tiêu chí 9 (TC9): Tổng số người đã tiêm mũi 2

10. Tiêu chí 10 (TC10): Tổng số người F0

11. Tiêu chí 11 (TC11): Tổng số người F1

12. Tiêu chí 12 (TC12): Tổng số người chưa tiêm


Thông tin cách ly

13. Tiêu chí 13 (TC13): Ngày bắt đầu cách ly

14Tiêu chí 14(TC4): Ngày kết thúc cách ly