Phiếu khảo sát an toàn trường học

Bảng Khảo sát an toàn đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các câu hỏi

* Bắt buộc

HS: Học sinh

GV: Giáo viên

CB: Cán bộ

NV: Nhân viên

1. Tiêu chí thành phần 1* (TP1): số lượng HS, GV, CB, NV tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục phổ thông: *

2. Tiêu chí thành phần 2* (TP2): Khoảng cách HS, GV, CB, NV tập trung trong phòng học, phòng làm việc: *

3. Tiêu chí thành phần 3* (TP3): Khoảng cách HS, GV, CB, NV ngoài phòng học, phòng làm việc: *


Các câu hỏi

* Bắt buộc

HS: Học sinh

GV: Giáo viên

CB: Cán bộ

NV: Nhân viên

4. Tiêu chí thành phần 4* (TP4): HS, GV, CB, NV thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người: *

5. Tiêu chí thành phần 5* (TP5): HS, GV, CB, NV đeo khâu trang trong trường: *

6. Tiêu chí thành phần 6* (TP6): HS, GV, CB, NV được kiếm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc lớp học: *

7. Tiêu chí thành phần 7* (TP7): HS đi học bằng xe đưa rước: *


Các câu hỏi

* Bắt buộc

HS: Học sinh

GV: Giáo viên

CB: Cán bộ

NV: Nhân viên

8. Tiêu chí thành phần 8* (TP8): Tổ chức hoạt động bán trú, căn tin: *

9. Tiêu chí thành phần 9* (TP9): Phòng cách ly: *

10. Tiêu chí thành phần 10* (TP10): Trường học có HS nội trú: *


Các câu hỏi

* Bắt buộc

HS: Học sinh

GV: Giáo viên

CB: Cán bộ

NV: Nhân viên

11. Tiêu chí thành phần 11 (TP11): Tổng số HS F0

12. Tiêu chí thành phần 12 (TP12): Tổng số HS F1

13. Tiêu chí thành phần 13 (TP13): Tổng số HS tiêm mũi 1

14. Tiêu chí thành phần 14 (TP14): Tổng số HS tiêm mũi 2


Các câu hỏi

* Bắt buộc

HS: Học sinh

GV: Giáo viên

CB: Cán bộ

NV: Nhân viên

15. Tiêu chí thành phần 15 (TP15): Tổng số GV F0

16. Tiêu chí thành phần 16 (TP16): Tổng số GV F1

17. Tiêu chí thành phần 17 (TP17): Tổng số GV tiêm mũi 1

18. Tiêu chí thành phần 18 (TP18): Tổng số GV tiêm mũi 2